Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásához


Jogosultak köre

Mit kell tennie

Kötelezettségmulasztás

Határidők

Benyújtandó dokumentumok

Fizetési kötelezettség

Eljáró szerv

Felettes szerv/jogorvoslat

Egyéb információk

Kapcsolódó nyomtatványok

TÁJÉKOZTATÁS

Vonatkozó jogszabályok

Engedély nélkül létesített sekély mélységű kút fennmaradásához, további üzemeltetéséhez a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges.

Jogosultak köre

Az előzőekben részletezett feltételeknek megfelelő vízi létesítmény létesítői, használói.

Mit kell tennie

Az engedély nélkül létesített kút fennmaradása, üzemeltetésének folytatása érdekében a település Jegyzőjétől vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Kötelezettségmulasztás

Az engedély nélküli létesítés, üzemeltetés vízgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után.

Határidők

A kérelem elbírálására, - ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére. (sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

Az engedély nélkül létesített kút fennmaradási engedélye - vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül – 2023. 12. 31-ig kérhető.

 

Benyújtandó dokumentumok

A kérelem a mellékelt kérelem nyomtatvány kitöltésével, az előírt információk, adatok közlésével és mellékletek csatolásával terjeszthető elő – az eljáró szervél

A csatolandó dokumentumokat a "kapcsolódó nyomtatványok" rész sorolja fel.

Fizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.

Telefon: (+36) 85377010, (+36)85377460

Felettes szerv/jogorvoslat

A vízgazdálkodási hatósági ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati ügyekben a Somogy Vármegyei Kormányhivatal jár el.

A vízgazdálkodási hatósági ügyekben hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

Egyéb információk

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges: 

 1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 3. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 4. ac) nem gazdasági célú vízigény;
 5. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
 6. c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

„A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.” (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §. (1) bek.)

Kapcsolódó nyomtatványok

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása során csatolandó:

- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú mellékletének II. pontjában megjelölt adattartalmú kitöltött kérelem nyomtatvány

- Ivóvíz célú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/B § (2) bekezdése szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye 

- Amennyiben a kút által kitermelt víz épületbe kerül bevezetésre, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet szerinti gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó dokumentum

- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről

- Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

- Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (Kútrendelet) kivonata:

„A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei és egyéb feltételei

 1. § * (1) * Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait - a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklet VII. 4. pontjában foglalt kutak kivételével - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetik.

(2) * Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki * 

 1. * az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint
 2. a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
 • 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológusmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.
 • A kút kivitelezésének részét képező feltáró fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével végezhetők.
 • Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések kiértékelését, az összefoglaló szakvéleményt kizárólag geofizikus, geofizikus mérnök, geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet. A vizsgálat jóváhagyását csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakember végezheti el.
 • A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkező geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet.

 

Vonatkozó jogszabályok

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.)

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet vizek gázmentesítése

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM – kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránt


Vissza